KHAI BÁO Y TẾ TẠI CƠ SỞ Y TẾ (LEOPARDJSC.LEO_MD)

Nam Nữ
Tự khai
Cha
Mẹ
Con
Khác
Nhân viên y tế (làm hộ)
Triệu Chứng Không
Thông Tin Dịch Tễ Không
Tới từ vùng dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị,... trong 21 ngày gần đây)
Có tiếp xúc với người nhiễm
Có tiếp xúc với người nghi nhiễm
Có tiếp xúc với F1